Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Przymierze”

 
Działania Duszpasterstwa Akademickiego to przede wszystkim formacja duchowa, ale nie tylko. Potrzebna jest również grupa, która będzie organizacją posiadającą podmiotowość prawną po to aby formalnie reprezentować interesy DA.
Przestrzenią dla dla takiej działalności jest Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej ,,Przymierze”. Powstało przy Duszpasterstwie Akademickim na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Była to odpowiedź na zmiany systemowe jakie zaszły w Polsce. Pozwoliło to zrzeszać się studentom w dowolnych organizacjach. Inicjatorami powstania SKMA był ś.p. Ks. Józef Szajda oraz J. E. Ks. Bp. Henryk Tomasik (ówcześni duszpasterze) obecny ordynariusz diecezji radomskiej. 
To jedyna organizacja, która skupia w sobie wszystkie interesy duszpasterstwa, reprezentuje je na zewnątrz i jest głosem katolickich studentów na uczelni oraz innych środowiskach. Daje możliwość dodatkowego zaangażowania się w życie DA, wyjścia przed szereg, dania cząstki siebie innym oraz zdobycia cennego doświadczenia w działalności studenckiej i pozarządowej.
 
Stowarzyszenie jest organizacją studencką i może w niej uczestniczyć KAŻDY student.
 
 Cele SKMA:
1. Kształtowanie postaw młodzieży akademickiej w duchu Ewangelii, patriotyzmu i humanizmu.
2. Szerzenie zasad etycznych głoszonych przez Kościół Katolicki dotyczących życia indywidualnego, rodzinnego, społecznego i państwowego.
3. Pogłębianie formacji religijnej studentów.
4. Uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej z zachowaniem tożsamości katolickiej.
5. Udział w życiu publicznym w oparciu o KNS
6. Działanie na rzecz „Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela”
7. Propagowanie kultury chrześcijańskiej
8. Przygotowanie członków Stowarzyszenia do życia społecznego
          
Jeżeli jesteś zainteresowany działalnością w SKMA to skontaktuj się z z Zarządem skma@dasiedlce.pl lub jednym z duszpasterzy.
 
Dane:
Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Przymierze”
ul. Brzeska 37
08 – 110 Siedlce
 
______________________________________
 
STATUT
STOWARZYSZENIA KATOLICKIEJ MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ „PRZYMIERZE"
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej ,,Przymierze".
§2
Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej zrzesza studentów, którzy swoje życie indywidualne oraz uczestnictwo w życiu publicznym pragną oprzeć na wartościach i zasadach zawartych w nauczaniu Kościoła Katolickiego.
§3
Stowarzyszenie działa na terenie województwa mazowieckiego. Zrzesza studentów z Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz studentów Szkół Wyższych i Studiów Pomaturalnych istniejących na terenie miasta Siedlce.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Siedlce.
§5
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną, ma prawo do używania pieczęci, legitymacji i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
Stowarzyszenie może współpracować i być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.
§7
Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje Kapelan mianowany przez Biskupa Ordynariusza Siedleckiego.
Rozdział II
Cele i środki działania
§8
Celem Stowarzyszenia są:
Kształtowanie postaw młodzieży akademickiej w duchu Ewangelii, patriotyzmu i
humanizmu.
Szerzenie zasad etycznych głoszonych przez Kościół Katolicki dotyczących życia indywidualnego, rodzinnego, społecznego i państwowego.
Pogłębianie formacji religijnej studentów.
Uczestnictwo   w   życiu   społeczności   akademickiej   z   zachowaniem tożsamości katolickiej.
Udział w życiu publicznym w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną.
Działanie na rzecz „Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela".
Propagowanie kultury chrześcijańskiej.
Przygotowanie członków Stowarzyszenia do życia społecznego.
Działania na rzecz kształcenia studentów.
Działania kulturalne.
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności i pomocy społecznej.
Działania na rzecz kultu religijnego.
Działalność charytatywna.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój. świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
Promocja i organizacja wolontariatu.
Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne osoby prawne i fizyczne.
§9
Środki działania Stowarzyszenia:
1.                                                                                                                                                                       Współpraca z samorządem akademickim, studenckim oraz stowarzyszeniami
i organizacjami działającymi na terenie uczelni.
2.                                                                                                                                                                       Współdziałanie z organizacjami na rzecz dobra ogólnego takimi jak: ruch trzeźwości, akcje charytatywne, ruch ekologiczny i inne.
3.                                                                                                                                                                       Organizowanie wykładów, zebrań, sympozjów i spotkań dyskusyjnych.
4.                                                                                                                                                                       Samokształcenie.
5.                                                                                                                                                                       Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej wewnętrznej i zewnętrznej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.                                                                                                                                                                       Organizowanie rekolekcji, dni skupienia i pielgrzymek.
7.                                                                                                                                                                       Organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych.
8.                                                                                                                                                                       Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z działającymi przepisami.
9.                                                                                                                                                                       Współdziałanie z Ośrodkami Duszpasterstwa Akademickiego.
10.                                                                                                                                                                      Organizowanie pomocy socjalnej i koleżeńskiej.
11.                                                                                                                                                                      Wychowanie zgodnie z polską tradycją religijną i narodową.
12.                                                                                                                                                                      Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami akademickimi.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§10
Stowarzyszenie tworzą członkowie:
Zwyczajni.
Wspierający.
Honorowi.
§11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terenie miasta Siedlce, student szkoły wyższej lub pomaturalnej.
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje po trzech miesiącach stażu w
charakterze kandydata.
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na ich wniosek na
podstawie pisemnych deklaracji.
§12
Członkiem wspierającym może być absolwent szkoły wyższej lub pomaturalnej, były członek zwyczajny stowarzyszenia, przez okres 3 lat od momentu ukończenia szkoły.
Członków wspierających przyjmuje na ich wniosek Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 
§13
Członkostwo honorowe nadawane jest na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Członek honorowy posiada prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosę!
Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
§14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
Korzystania zbiernego i czynnego prawa wyborczego.
Udziału w pracach Stowarzyszenia.
Zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia.
Udzielania rekomendacji kandydatom.
Posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia.
Korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia.
§15
Członkom wspierającym przysługują te same prawa, co członkom zwyczajnym wymienione w §14,pkt.2,3,5, i 6.
§16
Kandydatom na członka Stowarzyszenia przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym wymienione w § 14, pkt. 2, 3, 6.
§17
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obowiązani do:
Realizacji celów i zamierzeń statutowych Stowarzyszenia.
Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
Dbania o rozwój Stowarzyszenia przez czynny udział w jego pracach.
Członkowie zwyczajni i wspierający są obowiązani do regularnego płacenia składek
członkowskich.
§18
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
Dobrowolnego   wystąpienia   zgłoszonego   na   piśmie   do   Zarządu   Głównego
Stowarzyszenia.
Skreślenie przez Zarząd Główny Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek
członkowskich przez okres 6 miesięcy po uprzednim upomnieniu.
Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Organizacyjnego.
Upływu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów - w przypadku członkostwa
zwyczajnego.
Upływu 6 miesięcy od momentu przystąpienia do Stowarzyszenia w przypadku
kandydatury.
Członkostwo wspierające ustaje po upływie 36 miesięcy od momentu jego uzyskania.
§19
Od uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia w przedmiocie nieprzyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub w przypadku skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały w tej sprawie.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§20
Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:
1)                                                                                                                                                                                           Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
2)                                                                                                                                                                                           Zarząd Główny Stowarzyszenia,
3)                                                                                                                                                                                           Komisja Rewizyjna,
4)                                                                                                                                                                                           Sąd Organizacyjny.
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa l rok, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia
w tym przedmiocie.
W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia lub Koła władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§21
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§22
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zwoływane co rok w semestrze wiosennym jako zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze.
§23
1.                                                                                                                            Walne Zgromadzenie   Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia,
powiadamiając członków z dwutygodniowym wyprzedzeniem o jego miejscu, terminie
i proponowanym porządku.
2.                                                                                                                            Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 300 osób, Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia przekształci się w Zebranie Delegatów Stowarzyszenia. Delegaci wybierani są przez Walne Zgromadzenie Kół Uczelnianych według zasad uchwalonych przez ZarządGłówny Stowarzyszenia.
§24
W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym udział, uczestniczą członkowie zwyczajni, z głosem doradczym kandydaci na członków, wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
§25
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:
1.                                                                                                                                 Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Organizacyjnego oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu
Głównego Stowarzyszenia.
2.                                                                                                                                 Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.
3.                                                                                                                                 Wybór członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Sądu organizacyjnego.
4.                                                                                                                                 Uchwalanie regulaminów władz naczelnych Stowarzyszenia.
5.                                                                                                                                 Uchwalanie zmian Statutu.
6.                                                                                                                                 Rozpatrywanie   wniosków   i   propozycji   zgłoszonych   przez   Zarząd   Główny
Stowarzyszenia i członków.
7.                                                                                                                                 Rozpatrywanie odwołań od decyzji w przedmiocie nieprzyjęcia lub skreślenia z listy
członków Stowarzyszenia.
8.                                                                                                                                 Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
9.                                                                                                                                 Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
10.                                                                                                                             Podejmowanie   uchwał   o   przeznaczeniu   majątku   i   funduszy Stowarzyszenia
w wypadku jego rozwiązania.
11.                                                                                                                             Podejmowanie innych uchwał wymagających zgody Walnego Zgromadzenia.
§26
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może być zwołane:
1)        Z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
2)        Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3)        Na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§27
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia władne jest do podejmowania prawomocnych uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.
§28
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj ą zwykłą większością głosów.
 
§29
W skład Zarządu Głównego wchodzi:
Czterech członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia w tym:
1)        Prezes.
2)       Wiceprezes.
3)       Sekretarz.
4)       Skarbnik.
2.     Po jednym przedstawicielu Kół Uczelnianych.
§30
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
Powoływanie oddziałów terenowych Stowarzyszenia, kół problemowych i sekcji,oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.
Uchwalanie    okresowych    planów    działalności    merytorycznej    i    finansowej Stowarzyszenia.
Uchwalanie   zasad   wyboru   delegatów   na   Walne   Zgromadzenie   Delegatów Stowarzyszenia.
Występowanie do Sądu Organizacyjnego z wnioskiem o rozwiązanie oddziału terenowego Stowarzyszenia w przypadku prowadzenia przez władze tego oddziału działalności niezgodnej ze Statutem.
§31
Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, z wyjątkiem przerw wakacyjnych.
§32
Uchwały   Zarządu   Głównego   Stowarzyszenia   zapadają   zwykłą   większością   głosów, przy obecności 2/3 członków Zarządu.
§33
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
§34
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli nad całokształtem działalności
Stowarzyszenia     ze     szczególnym     uwzględnieniem     gospodarki     finansowej
pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
Składanie na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności
oraz   stawianie   wniosków w  sprawie   absolutorium   dla ustępującego   Zarządu
Głównego.
Kontrolowanie działalności Kół Uczelnianych
Kontrolowanie na bieżąco działalności Zarządu Głównego, pod względem zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
§35
Sąd Organizacyjny składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
§36
Do zadań Sądu Organizacyjnego należy:
a)                                                                                                                                                                                                                                                        Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności w Stowarzyszeniu.
b)                                                                                                                                                                                                                                                       Rozpatrywanie   spraw   członków   dotyczących   nieprzestrzegania   Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
c)                                                                                                                                                                                                                                                        Rozpatrywanie   wniosków   Zarządu   Głównego   dotyczących   rozwiązania oddziału terenowego Stowarzyszenia.
d)                                                                                                                                                                                                                                                       Składanie na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności.
Sąd Organizacyjny może orzekać następujące kary:
a)                                                                                                                                                                                  Upomnienia.
b)                                                                                                                                                                                 Nagany.
c)                                                                                                                                                                                                         Zawieszenia w prawach i obowiązkach członka Stowarzyszenia na okres 6 miesięcy.
d)                                                                                                                                                                                 Wykluczenia ze Stowarzyszenia.
§37
Od orzeczenia Sądu Organizacyjnego przysługuje prawo odwołania się, w terminie 14 dni do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, którego uchwała jest ostateczna.
§38
Szczegółowe zasady i tryb postępowania Sądu Organizacyjnego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Rozdział V
Koła Uczelniane
§39
1.                                                                                                                                           Stowarzyszenie może tworzyć Koła Uczelniane na terenie wyższych uczelni i studiów
pomaturalnych.
2.                                                                                                                                           Koła uczelniane powołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na wniosek ich przyszłych
członków, określając siedziby tych Kół i teren ich działania.
3.                                                                                                                                           Jeżeli liczba członków zwyczajnych Koła Uczelnianego jest mniejsza niż 10 osób,
Zarząd Główny Stowarzyszenia może rozwiązać Koło.
§40
 Władzami Kół są:
Walne Zgromadzenie Koła Uczelnianego.
Zarząd Koła Uczelnianego.
§41
Do Walnego Zgromadzenia Koła Uczelnianego stosuje się odpowiednie postanowienia paragrafów: 21, 22, 23, 24, 27,28.
§42
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Koła Uczelnianego należy:
Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła Uczelnianego
Uchwalanie programu działania Koła.
Wybór członków Zarządu Koła Uczelnianego.
Uchwalanie   regulaminu   Zarządu   Koła Uczelnianego   i   innych   regulaminów wewnętrznych Koła.
Rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłaszanych przez Zarząd Koła Uczelnianego i członków Koła.
Opiniowanie projektów zmian Statutu.
Opiniowanie wniosków o nadanie i odebranie godności członka honorowego.
Opiniowanie projektu wysokości składek.
Podejmowanie innych uchwał wymagających zgody Walnego Zgromadzenia Koła
Uczelnianego.
Wybór delegatów Koła do Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.
§43
Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła Uczelnianego odnosi się odpowiednio §26.
§44
W skład Zarządu Koła Uczelnianego wchodzi:
Prezes.
Wiceprezes.
Sekretarz.
Dwóch członków.
§45
Do kompetencji Zarządu Koła Uczelnianego należy:
Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Koła Uczelnianego.
Kierowanie bieżącą pracą Koła.
Reprezentowanie Koła na Uczelni.
Powoływanie delegata do Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Koła Uczelnianego.
Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Koła Uczelnianego.
Powoływanie grup i sekcji uczelnianych.
§46
Posiedzenia Zarządu Koła Uczelnianego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
niż raz w miesiącu.
Uchwały   Zarządu   Koła   Uczelnianego   zapadają   zwykłą   większością   głosów,
przy obecności 2/3 członków Zarządu.
§47
Koło Stowarzyszenia może tworzyć Grupy Stowarzyszenia na terenie jednego lub kilku wydziałów na uczelni.
§48
Grupy Stowarzyszenia są powoływane na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych danego Koła Stowarzyszenia przez Zarząd Koła Uczelnianego.
§49
Bieżącą działalnością Grupy Stowarzyszenia kieruje wybrany przez Zebranie jej
członków prezes Grupy Stowarzyszenia.
Zasady działania Grupy Koła Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez
Walne Zgromadzenie Koła Uczelnianego.
Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia
§50
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
Ruchomości.
Nieruchomości.
Fundusze.
§51
 Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
Składki członkowskie.
Dotacje.
Darowizny i zapisy.
Wpływy z działalności statutowej.
Wpływy   z   działalności   gospodarczej   prowadzonej   zgodnie   z obowiązującymi przepisami.
§52
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa lub innego upoważnionego przez Zarząd członka Zarządu.
Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia.
§53
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§54
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia o przeznaczeniu jego majątku decyduje ostatnie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. W razie braku takiej decyzji majątek przeznacza się na cel określony przez Kurię Diecezjalną w Siedlcach.
 
 
Rozdział VIII
Postanowienia przejściowe
§55
Osoby, które do chwili otwarcia pierwszego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia złożyły deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, traktowane są jako członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.